Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Finnish Food Factoryn henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.1.2021 Viimeisin muutos 28.1.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Finnish Food Factory Oy (y-tunnus 2911058-8) 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heidi Rantanen,

heidi.rantanen@finff.fi,

 0407529774

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevien tietojen käsittely perustuu yritysasiakkaiden asiakkuussuhteisiin Finnish Food Factory Oy:öön

  • Asiakassuhteen hoito ja kehittäminen.
  • Asiakassuhdeviestintä
  • Maksamisen, laskutuksen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely
  • Rekisterin pitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisterinpitäjän asiakkaiden yhteyshenkilöiden sekä toiminnan kannalta tarpeellisten sidosryhmien edustajien henkilötietoja. Rekisteri sisältää määriteltyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joita ovat etenkin 

  • etu- ja sukunimi
  • henkilön edustama yritys
  • tehtävänimike/asema
  • yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja säilytetään luottamuksellisesti. Rekisterin käyttö- ja/tai ylläpito-oikeus on rekisterinpitäjien työntekijöillä, joiden tehtäviin ja asemaan rekisterin tietojen käsittely liittyy. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).